خـبر اخذ پروژه جدید شرکت تابیران

۱۳۹۴/۰۸/۱۹
خـبر اخذ پروژه جدید شرکت تابیران مناقصه گزار : سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مناقصه گر : مشارکت شرکت ملی ساختمان و شرکت تامین برق و آب ایران (تابیران) دستگاه نظارت : مهندسین مشاور تینا فرآیند عنوان پروژه : عملیات تکمیلی احداث بیمارستان آبادان از اجرای نازک کاری تا بهره برداری نهایی (شامل نازک کاری، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال) محل اجرا : استان خوزستان، شهر آبادان، مجاور پالایشگاه آبادان، داخل محدوده بیمارستان مدت اجرا : ۲۴ ماه شمسی
خـبر اخذ پروژه جدید شرکت تابیران مناقصه گزار : سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مناقصه گر : مشارکت شرکت ملی ساختمان و شرکت تامین برق و آب ایران (تابیران) دستگاه نظارت : مهندسین مشاور تینا فرآیند عنوان پروژه : عملیات تکمیلی احداث بیمارستان آبادان از اجرای نازک کاری تا بهره برداری نهایی (شامل نازک کاری، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال) محل اجرا : استان خوزستان، شهر آبادان، مجاور پالایشگاه آبادان، داخل محدوده بیمارستان مدت اجرا : ۲۴ ماه شمسی