اعضای هیئت مدیره

اصغر اله ویردی زاده شیخلو
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد برق قدرتعلمدار داودآبادی
رییس هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی صنایعوحید عابدی
عضو موظف هیئت مدیره
کارشناسی ارشد حسابداریاخبار
۰۹
اردیبهشت