تحویل موقت 6ایستگاه از پروژه تهویه ودفع دود مترو اصفهان توسط شرکت تابیران

۱۳۹۶/۰۸/۱۷
با تلاش خستکی ناپذیر پرسنل اجرایی شرکت تابیران 6ایستگاه از پروژه تهویه ودفع دودمترو اصفهان تحویل کارفرما (شرکت قطار شهری اصفهان) گردید.
تحویل موقت ۶ایستگاه از پروژه تهویه ودفع دود مترو اصفهان توسط شرکت تابیران به گزارش روابط عمومی شرکت تابیران با تلاش خستکی ناپذیر پرسنل اجرایی شرکت تابیران ۶ایستگاه از پروژه تهویه ودفع دودمترو اصفهان تحویل کارفرما (شرکت قطار شهری اصفهان) گردید. شایان ذکر است که برای تکمیل فازهای تحویلی از روش بومی سازی وانجام مهندسی شبیه سازی simulation درداخل ایران با استفاده از کارشناسان واساتید دانشگاهها برای اولین باراستفاده شده است که قبلا این شبیه سازی دردانشگاه مونیخ آلمان اجراء میگردید.