تحویل موقت قسمتی از پروژه مترو مشهد توسط شرکت تابیران

۱۳۹۶/۰۸/۱۷
به گزارش روابط عمومی شرکت تابیران درتاریخ 1396/05/10تجهیزات مربوط به پست میانی 1 تحویل کارفرما ( شرکت قطار شهری مشهد )گردید.
تحویل موقت قسمتی از پروژه مترو مشهد توسط شرکت تابیران به گزارش روابط عمومی شرکت تابیران درتاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰تجهیزات مربوط به پست میانی ۱ تحویل کارفرما ( شرکت قطار شهری مشهد )گردید. شرکت تابیران قراردادنصب و راه اندازی سیستم تهویه ایستگاهها (ایر واشر)وسیستم تهویه پستهای میانی (اسپلیت یونیت ) مسیر تونل ادامه خط یک قطار شهری مشهد را درمورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ آغاز نموده است .