هیئت مدیره جدید شرکت تابیران انتخاب شدند

۱۳۹۶/۱۱/۲۸
به گزارش روابط عمومی شرکت تابیران طی صورتجلسه مورخ1396/10/11 اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب و از زحمات هیئت مدیره قبل قدردانی گردید. بر اساس صورتجلسه مذکور اعضای جدید به مدت 2سال به شرح ذیل تعیین گردیدند. 1-آقای علمدار داوود آبادی به سمت رییس هیئت مدیره 2-آقای اصغر الله ویردیزاده شیخلو به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره 3-آقای وحید عابدی به سمت عضو هیئت مدیره