اخذ گواهینامه رتبه بندی فعالان اقتصادی

۱۳۹۸/۰۷/۲۱
اخذ گواهینامه رتبه بندی فعالان اقتصادی از مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران و اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران شرکت تابیران در ادامه فعالیت های توسعه ای تامین و تدارکات متریال و تجهیزات مرتبط مورد نیاز پروژه های خود طی ارزیابی های به عمل آمده توسط مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران موفق به اخذ گواهینامه در گرایش احداث از مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گردید.