چاپ مقاله شرکت تابیران در مجموعه مقالات برتر اولین همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۸/۱۲/۱۴
انتخاب مقاله شرکت تابیران با موضوع پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی از طریق احیاء دارایی های راکد و ایجاد ارزش افزوده بر مبنای نتایج کامفار به قلم جناب آقایان مهندسین داود آبادی و اله ویردیزاده که در اولین همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۸ به عنوان مقاله برتر و یک تجربه موفق اجرایی شناخته مورد تقدیر قرار گرفت همچنین در کتاب مجموعه مقالات این همایش به چاپ رسید.