پروژه ها

گورزین قشم

پروژه انجام شده

گورزین قشم

 بهینه سازی و تسهیلات سرچاهی گورزین قشم
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: منطقه آزاد قشم
کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی
تاریخ اجرا: 1382 تا 1385