پروژه ها

فروشگاه رفاه اصفهان

پروژه انجام شده

فروشگاه رفاه اصفهان

 تهیه و اجرا تأسیسات مکانیکی و الکتریکی فروشگاه رفاه اصفهان
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: اصفهان
کارفرما: سازمان عمران و مسکن بنیاد مستضعفان
تاریخ اجرا: 1375 تا 1375