پروژه ها

مجتمع مسکونی ونک پارک

پروژه انجام شده

مجتمع مسکونی ونک پارک

 تهیه و اجرا تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مجتمع مسکونی ونک پارک
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: تهران
کارفرما: شرکت ونک پارک
تاریخ اجرا: 1368 تا 1376