پروژه ها

مجتمع مسکونی آتی ساز

پروژه انجام شده

مجتمع مسکونی آتی ساز

 تهیه و اجرا تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مجتمع مسکونی آتی ساز بلوک های 18 و 19 و 23
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: تهران
کارفرما: شرکت آتی ساز
تاریخ اجرا: 1376 تا 1376