پروژه ها

فروشگاه رفاه یاسوج

پروژه انجام شده

فروشگاه رفاه یاسوج

 تهیه و اجرا تأسیسات مکانیکی و الکتریکی فروشگاه رفاه یاسوج
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: یاسوج
کارفرما: سازمان عمران و مسکن بنیاد مستضعفان
تاریخ اجرا: 1375 تا 1376