پروژه ها

شهرک سعیدیه تهران

پروژه انجام شده

شهرک سعیدیه تهران

  تهیه و نصب موتورخانه شهرک سعیدیه تهران
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: تهران
کارفرما: شرکت تولید مسکن
تاریخ اجرا: 1376 تا 1377