پروژه ها

قطار شهری مشهد

پروژه انجام شده

قطار شهری مشهد

خرید، نصب و راه اندازی سیستم تهویه ایستگاهها (ایرواشر)
و سیستم تهویه پستهای میانی (اسپیلت یونیت) مسیر تونل ادامه خط یک قطار شهری مشهد
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: مشهد
کارفرما: سازمان قطار شهری مشهد
تاریخ اجرا: 1394 تا 1399