پروژه ها

قطار شهری شیراز

پروژه انجام شده

قطار شهری شیراز

طراحی ، مهندسی ، شبیه سازی ، تدارکات ، نصب و راه اندازی
سیستم های تهویه ودفع دود 22 ایستگاه قطار شهری شیراز و تونلهای بین آنها و یک پارکینگ
زمینه فعالیت: EPC
موقعیت: شیراز
کارفرما: سازمان قطار شهری شیراز
تاریخ اجرا: 1387 تا درحال اجرا