پروژه ها

تونل های طرفین ایستگاههای Z2 و Y2 مترو تهران

پروژه انجام شده

تونل های طرفین ایستگاههای Z2 و Y2 مترو تهران

فروش، طراحی، مهندسی، نصب و راه اندازی، آموزش و تأمین قطعات یدکی
سامانه تهویه تبخیری، تهویه یکسوساز،و سامانه کنترل BAS یک ایستگاه نمونه و تونلهای طرفین آن
زمینه فعالیت: EPC
موقعیت: تهران
کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
تاریخ اجرا: 1387 تا 1390