پروژه ها

ایستگاه احسان قطار شهری شیراز

پروژه انجام شده

ایستگاه احسان قطار شهری شیراز

نازک کاری ، معماری ، تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه احسان قطار شهری شیراز
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: شیراز
کارفرما: سازمان قطار شهری شیراز
تاریخ اجرا: 1386 تا 1397