پروژه ها

ایستگاه شریعتی قطار شهری شیراز

پروژه در حال انجام

ایستگاه شریعتی قطار شهری شیراز

نازک کاری ، معماری ، تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه شریعتی قطار شهری شیراز
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: شیراز
کارفرما: سازمان قطار شهری شیراز
تاریخ اجرا: 1386 تا 1397