پروژه ها

قطار شهری مشهد

پروژه انجام شده

قطار شهری مشهد

نصب تجهیزات الکتریکی و کنترلی پست های کششی قطار شهری مشهد
زمینه فعالیت: C
موقعیت: مشهد
کارفرما: سازمان قطار شهری مشهد
تاریخ اجرا: 1381 تا 1382