پروژه ها

نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

پروژه انجام شده

نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

  بهره برداری ( O & M ) نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: شاهرود
کارفرما: شرکت تولید نیروی برق شاهرود
تاریخ اجرا: 1395 تا 1397