پروژه ها

نیروگاه گازی خرمشهر

پروژه انجام شده

نیروگاه گازی خرمشهر

  بهره برداری ( O & M ) نیروگاه گازی خرمشهر
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: خرمشهر
کارفرما: صنایع برق و انرژی صبا
تاریخ اجرا: 1389 تا 1391