پروژه ها

نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

پروژه انجام شده

نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

  بهره برداری ( O & M ) نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: شاهرود
کارفرما: شرکت برق منطقه ای سمنان
تاریخ اجرا: 1391 تا 1392