پروژه ها

نیروگاه سمنان

پروژه انجام شده

نیروگاه سمنان

  قرارداد خرید خدمت تحویل گیری نیروگاه سمنان
زمینه فعالیت: EPC
موقعیت: سمنان
کارفرما: شرکت گهر انرژی سیرجان
تاریخ اجرا: 1391 تا 1391