پروژه ها

پست برق منطقه مرزی پایدار و پایدار غرب

پروژه انجام شده

پست برق منطقه مرزی پایدار و پایدار غرب

  تهیه و نصب پست 230 کیلو ولت چشمه خوش و 14 عدد پست 33 کیلو ولت
و 110 کیلومتر خط انتقال 33 و 230 کیلو ولت در منطقه مرزی پایدار و پایدار غرب
زمینه فعالیت: EPC
موقعیت: ایلام
کارفرما: شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی
( OEID )
تاریخ اجرا: 1383 تا 1385