پروژه ها

خط انتقال 230 کیلو ولت به مخازن بتنی گوره

پروژه انجام شده

خط انتقال 230 کیلو ولت به مخازن بتنی گوره

  عملیات تهیه و نصب خط انتقال 230 کیلو ولت به مخازن بتنی گوره
زمینه فعالیت: EPC
موقعیت: بوشهر
کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت
تاریخ اجرا: 1387 تا 1389