پروژه ها

پست های توزیع محوطه جاده قم - اصفهان

پروژه انجام شده

پست های توزیع محوطه جاده قم - اصفهان

احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی و احداث پست های توزیع محوطه جاده قم - اصفهان
زمینه فعالیت: PC
موقعیت:جاده قم - اصفهان
کارفرما: منطقه آزاد سلفچگان
تاریخ اجرا: 1379 تا 1380