پروژه ها

احداث پست 132/33 کیلو ولت دهخدا

پروژه انجام شده

احداث پست 132/33 کیلو ولت دهخدا

احداث پست 132/33 کیلو ولت دهخدا
( اهواز )
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: اهواز
کارفرما: سازمان توسعه نیشکر و صنایع جانبی
تاریخ اجرا: 1378 تا 1379