پروژه ها

روشنایی گردنه اسدآباد فاز 1

پروژه انجام شده

روشنایی گردنه اسدآباد فاز 1

روشنایی گردنه اسدآباد فاز 1
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: گردنه اسدآباد همدان
کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان همدان
تاریخ اجرا: 1382 تا 1382