پروژه ها

روشنایی محور اتوبان قم و محور سلفچگان 1

پروژه انجام شده

روشنایی محور اتوبان قم و محور سلفچگان 1

روشنایی محور اتوبان قم و محور سلفچگان 1
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: قم - سه راهی سلفچگان
کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان قم
تاریخ اجرا: 1380 تا 1380