پروژه ها

روشنایی محور بوشهر - چغادک

پروژه انجام شده

روشنایی محور بوشهر - چغادک

روشنایی محور بوشهر - چغادک
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: بوشهر
کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان بوشهر
تاریخ اجرا: 1381 تا 1381