پروژه ها

روشنایی محورهای استان قم

پروژه انجام شده

روشنایی محورهای استان قم

روشنایی محورهای استان قم
از بهشت معصومه( س ) تا نورالمهدی
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: قم حد فاصل بهشت معصومه(س) تا تقاطع نورالمهدی
کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان قم
تاریخ اجرا: 1383 تا 1383