پروژه ها

پست خیبر بهبهان

پروژه انجام شده

پست خیبر بهبهان

احداث پست 132/33 کیلو ولت خیبر بهبهان
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: بهبهان
کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
تاریخ اجرا: 1381 تا 1382