پروژه ها

روشنایی گردنه اسدآباد فاز 2

پروژه انجام شده

روشنایی گردنه اسدآباد فاز 2

روشنایی گردنه اسدآباد فاز 2
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: گردنه اسدآباد همدان
کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان همدان
تاریخ اجرا: 1383 تا 1383