پروژه ها

مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد

پروژه انجام شده

مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد

بهسازی و خرید تجهیزات پست های برق
و شبکه فشار قوی مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: تهران
کارفرما: سازمان میراث فرهنگی
تاریخ اجرا: 1382 تا 1383