پروژه ها

پستهای استان های فارس و بوشهر

پروژه انجام شده

پستهای استان های فارس و بوشهر

احداث پست های 63/20 کیلو ولت استان های فارس و بوشهر
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: بوشهر
کارفرما: برق منطقه ای فارس
تاریخ اجرا: 1371 تا 1371