پروژه ها

پستهای خاش

پروژه انجام شده

پستهای خاش

احداث پست های 63/33 کیلو ولت خاش
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: سیستان و بلوچستان
کارفرما: برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
تاریخ اجرا: 1373 تا 1376