پروژه ها

پروژه مجتمع تجاری-اداری طاق بستان کرمانشاه

پروژه در حال انجام

پروژه مجتمع تجاری-اداری طاق بستان کرمانشاه

اجرا سفت کاری،نازک کاری، تکمیل اسکلت بلوک C و D ، اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه طاق بستان کرمانشاه
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: کرمانشاه
کارفرما: شرکت خانه

پیشرفت پروژه تا تاریخ مرداد 1401 به شرح زیر میباشد:

پیشرفت فیزیکی: 53 درصد

اتمام اسکلت بلوکهای A،B،C

اجرای اسکلت ساختمان جانبی بلوک حدود 20 درصد 

اجرای عملیات سفت کاری با پیشرفت 70 درصد

اجرای نازک کاری پروژه حدود 5 درصد

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی با پیشرفت حدود 7 درصد

اجرای عملیات الکتریکال با پیشرفت حدود 8 درصد