خطوط نیرو و پستهای برق

خطوط نیرو و پستهای برق

شرکت تابیران یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه خطوط انتقال نیرو و پست های فشار قوی از سطوح 20 تا 400 کیلو ولت می باشد . این شرکت بیش از 2000 کیلو متر خطوط انتقال نیرو در نقاط مختلف کشور اجرا نموده و همچنین نصب بیش از 15 پست فشار قوی را در کشور به عهده داشته است .

شرکت تابیران یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه خطوط انتقال نیرو و پست های فشار قوی از سطوح 20 تا 400 کیلو ولت می باشد . این شرکت بیش از 2000 کیلو متر خطوط انتقال نیرو در نقاط مختلف کشور اجرا نموده و همچنین نصب بیش از 15 پست فشار قوی را در کشور به عهده داشته است .