پروژه ها

پروژه های در حال اجرا

پروژه نهضت ملی کرمانشاه

اجرای 520 واحد مسکونی در 27 بلوک 5طبقه

پروژه مجتمع تجاری-اداری طاق بستان کرمانشاه

اجرا سفت کاری،نازک کاری، تکمیل اسکلت بلوک C و D ، اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه طاق بستان کرمانشاه

مجتمع گلها مهرشهر کرج

اجرای تاسیسات مکانیکال والکتریکال مجتمع گلها

پروژه ساختمان باب الجواد مشهد

پروژه ساختمان باب الجواد مشهد (PC)

ایستگاه شریعتی قطار شهری شیراز

تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه شریعتی قطار شهری شیراز