قطارهای شهری

قطارهای شهری

قطارهای شهری

قطار شهری

یکی از مهمترین پارامترهای حیاتی در استفاده از سیستم قطار شهری ( مترو ) ، سیستم تهویه در شرایط عادی و دفع دود در شرایط اضطراری می باشد ؛ که کلیه ایستگاههای مترو طبق استاندارد می بایست به سیستم فوق مجهز