پروژه ها

دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج

پروژه انجام شده

دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج

تهیه و اجرای تأسیسات الکتریکی دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: حصارک کرج
کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی استان تهران
تاریخ اجرا: 1355 تا 1373