پروژه ها

ساختمان پلاسکو

پروژه انجام شده

ساختمان پلاسکو

 تهیه و اجرا تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان پلاسکو
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: تهران
کارفرما: سازمان عمران و مسکن بنیاد مستضعفان
تاریخ اجرا: 1398 تا 1400