پروژه ها

مجتمع مسکونی ولیعصر اسکان 3

پروژه انجام شده

مجتمع مسکونی ولیعصر اسکان 3

 تهیه و اجرا تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مجتمع مسکونی ولیعصر اسکان 3
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: تهران
کارفرما: شرکت اسکان ایران
تاریخ اجرا: 1373 تا 1377