پروژه ها

نیروگاه شهید مدحج اهواز

پروژه انجام شده

نیروگاه شهید مدحج اهواز

  انجام خدمات بازرگانی نیروگاه شهید مدحج اهواز( زرگان )
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: اهواز
کارفرما: صنایع برق و انرژی صبا
تاریخ اجرا: 1389 تا 1391