پروژه ها

خط تک مداره سقز - دیواندره

پروژه انجام شده

خط تک مداره سقز - دیواندره

احداث خط 63 کیلو ولت تک مداره سقز - دیواندره
زمینه فعالیت: PC
موقعیت: کردستان
کارفرما: برق منطقه ای غرب
تاریخ اجرا: 1366 تا 1369